Betalingsvoorwaarden

1.Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum.
2. Alle bedragen voor honoraria, verschotten en leveringen inclusief eventuele omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar zonder korting.
3. Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 30 dagen na deze declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 30 dagen na de declaratiedatum kenbaar maken.
4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Dit geldt slechts voor rechtspersonen met een geldig KVK- nummer en BTW nummer. (Particulieren dienen altijd voor levering de factuur te betalen.) Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
5. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na de declaratiedatum zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.
6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 50,-- alles exclusief omzetbelasting.
7. Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.

Klik hier om onze algemene voorwaarden te bekijken
HSG Nederland B.V.
De Run 4401, 5503 LS, Veldhoven
8,6 / 10 - 411 Beoordelingen

KvK: 17119223
BTW: NL8153.11.989.B01
IBAN: NL11ABNA0560453655


Wij leveren uitsluitend aan bedrijven, verenigingen en stichtingen, u kunt alleen bestellen met een geldig kvk of btw nummer in combinatie met de bijbehorende bedrijfsnaam.